Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Chalánková: Vítám prohlášení ČPS

 Zdroj: http://www.chalankova.cz

Prohlášení Pracovní skupiny pro náhradní rodinnou péči

Při Českomoravské psychologické společnosti, která představuje největší společnost psychologů České republiky, byla v září 2014 založena Pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči. Pracovní skupina vznikla jako reakce na současné nepřehledné dění v oblasti náhradní rodinné péče (dále NRP), ze kterého se postupně vytrácí odbornost, psychologická hlediska a zájem ohrožených dětí. Je alarmující, že rozhodující roli mnohdy přebírají ambiciózní jedinci a organizace bez potřebného psychologického vzdělání a erudice v oblasti NRP. V současnosti má Pracovní skupina pro NRP cca 40 členů z řad psychologů ze všech krajů ČR, kteří se zabývají tématikou NRP: výzkumem, posuzováním žadatelů a dětí, vedením příprav, poradenstvím, terapií, doprovázením, vzděláváním, supervizí, metodickým vedením atd. Navazuje na výzkumy a práci světově uznávaného psychologa prof. Matějčka i na soudobé odborné poznatky.

Přijetím novely zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů byly prosazeny nové trendy v oblasti NRP nekriticky přejaté ze zahraničí. Aktuálně postrádáme komplexní, odborný a zkušenostmi podložený přístup.

Požadujeme:

- účast zástupců Pracovní skupiny pro NRP na přípravě všech odborných

materiálů v oblasti NRP vč. příslušné legislativy – připomínkové místo,

- akreditaci všech organizací zabývajících se NRP vč. standardů kvality,

- akreditaci programů příprav pro žadatele o NRP vč. akreditace lektorů,

- standardizaci metodiky psychologického posuzování rodin žadatelů o NRP,

- vznik systému vzdělávání odborníků v oblasti NRP vč. zajištění supervize.

Jsme připraveni aktivně spolupracovat při realizaci výše uvedených bodů. Současně jsme přesvědčeni, že námi navržené kroky povedou k řešení naléhavých problémů náhradní rodinné péče v zájmu ohrožených dětí i náhradních rodin v ČR.

V Praze, 21. 1. 2015