Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Výzva k rezignaci JUDr. Augustina

Vyzýváme JUDr. Josefa Augustina, prostějovského radního za KSČM, aby rezignoval na funkci člena rady města. Současně ho vyzýváme, aby se vzdal všech veřejných funkcí, mj. ve výborech zastupitelstva a komisích rady města a aby rezignoval na člena dozorčí rady Domovní správy Prostějov s.r.o. a člena statutárního orgánu Národní dům Prostějov o.p.s.  

 

Josef Augustin byl již v roce 2008 uznán vinným za úmyslné krácení daní. V současné době je opakovaně trestně stíhán, protože v letech 2010 až 2013 nepodal daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob. 

 

Pokud se Josef Augustin všech těchto funkcí do 31.10.2016 nevzdá, vyzýváme radu města Prostějova a koaliční zastupitele za ČSSD, KSČM a Pévéčko, aby ho těchto funkcí sami bez zbytečného odkladu zbavili. Jinak i oni převezmou plnou zodpovědnost za to, že se na správě našeho města významným způsobem podílí jimi dosazená osoba, která se dlouhodobě dopouští deliktů na úseku placení daní.  

 

 

Nelze vyčkávat na pravomocný rozsudek soudu a odvolávat se na presumpci neviny. Ani soud totiž nic nezmění na tom, že Josef Augustin, zastupitel města Prostějova, po mnoho let nepodával daňová přiznání. Tím prokázal svou nedůvěryhodnost a nekompetentnost.   

Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova (zkrácená verze)

Členové zastupitelstva města Prostějova obdrželi dne 16.8.2016  rozsudek Krajského soudu ve věci určení neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem Prostějovem a společností Manthellan. Krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Prostějově a žalobu zamítl.

Po prostudování rozsudku a jeho odůvodnění jsme přesvědčeni o tom, že obsahuje vady. V této souvislosti konstatujeme jeho zřejmou nesprávnost, a to ve výroku č. I., kterým soud žalobu zamítl. Proto lze důvodně očekávat, že krajský soud bude muset vydat opravné usnesení.

Podstatnou vadu spatřujeme i v tom, že soud své rozhodnutí postavil na tvrzení žalovaných stran bez provedení a náležitého vyhodnocení všech relevantních důkazů a okolností, které mají souvislost se způsobem hodnocení nabídek.

Obzvláště zdůrazňujeme nedávné písemné sdělení tajemníka městského úřadu v Prostějově Ing. Lubomíra Baláše, předsedy tehdejší hodnotící komise, který krátce před projednáním případu odvolacím soudem písemně potvrdil, že hodnotící komise „nestanovila výsledné pořadí, resp., která nabídka byla nejlepší a která nejhorší“. Právní zástupce města Prostějova Mgr. Kotrys, který byl o tomto vyjádření Ing. Baláše informován, tuto informaci krajskému soudu nesdělil! Jako zastupitelé jsme toho názoru, že vyjádření města, byť pronesená prostřednictvím právního zástupce, musí být před soudem pravdivá, tím spíš, že město není osobou soukromou, ale veřejnou. Přitom otázka řádného hodnocení soutěžních nabídek byla posuzována již dříve na jednáních zastupitelstva, ale  ze strany koaličních radních byla bagatelizována.

Úplné znění prohlášení je uveřejněno zde: Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova

Změna složení finančního výboru

Na Zastupitelstvu statutárního města Prostějova byla odhlasována výměna obsazení finančního výboru. Za Ing. Petra Šilhánka, který rezignoval, byl zvolen Ing. Michal Drozd. Životopisy obou kandidátů si můžete přečíst zde:

   
Ing. Michal Drozd Ing. Petr Šilhánek

Reakce na schválení demolice jezdeckých kasáren koalicí

Vážená paní
RNDr. Alena Rašková
primátorka
Statutární město Prostějov
Prostějov

Prostějov, 5.11.2015

Vážená paní primátorko,


sdělujeme Vám, že v souladu se zákonem o obcích jsme požádali ministerstvo vnitra o

p o z a s t a v e n í   v ý k o n u

toho usnesení zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 2.11.2015, kterým bylo rozhodnuto o schválení var. I) Demolici hlavní budovy Jezdeckých kasáren a následné výstavbě občanské vybavenosti dle potřeb města.

V této souvislosti Vás žádáme, abyste vzala tuto informaci na vědomí při dalším postupu podle tohoto zastupitelstvem města přijatého usnesení a zvážila všechny případné důsledky jeho výkonu před rozhodnutím ministerstva ve věci samé.


S přátelským pozdravem


Ing. Aleš Matyášek                            Ing. František Filouš
zastupitel města                             zastupitel města

Vyjádření k volbě primátora

Po odstoupení primátora Miroslava Pišťáka se včera 5. října 2015 sešlo zastupitelstvo k volbě primátora nového a doplnění členů rady města. Podle očekávání byla primátorkou zvolena Dr. Alena Rašková. Byly potvrzeny avizované změny v osobách náměstků a rada byla doplněna novými členy.

Stanovisko TOP09 a zastupitelů za TOP09 a nezávislé Prostějovany k této volbě je jednoznačné. Pokračování vlády koalice je promarněnou šancí na ustavení normálních poměrů ve vedení našeho města. V této chvíli nelze než spolehnout se na ujištění primátorky Raškové, že do řízení města a komunikace se zastupiteli přinese nový styl. Přesto cítí TOP09 povinnost veřejně pojmenovat problémy, které je třeba řešit neprodleně. Již dnes!

Je nutné:

 1. Rekonstruovat komise rady s plným respektováním návrhů stran zastoupených v zastupitelstvu a s účastí externistů se souhlasem opozičních stran.
 2. Rekonstruovat Kontrolní výbor. Předsedou by měl být člen nejsilnější opoziční strany a většinu by měli mít zastupitelé opoziční, nikoli koaliční, jak je tomu dnes.
 3. Rekonstruovat osadní výbory v součinnosti s opozičními stranami a jmenováním jejich zástupců do osadních výborů.
 4. Změnit Jednací řád zastupitelstva. Zejména právo občanů přednést ke kterémukoli z bodů programu svoji připomínku, návrh nebo dotaz, přímo, nikoli jen prostřednictvím zastupitelů.
 5. Změnit řízení kauzy Manthellan. Požadujeme právní analýzu současného stavu a případných možností a hrozeb pro město, zpracovanou nezávislým právním poradcem, kterého odsouhlasí opoziční strany, respektování podmínek vyhlášeného záměru, nebo ukončení projektu. Požadujeme doložení ekonomické reálnosti projektu investorem tak, jak to ostatně stanovují kritéria záměru a jeho nezávislou oponenturu.
 6. Vyvodit odpovědnost za zanedbání objektu Jezdeckých kasáren. Požadujeme zastavení kroků směřujících k demolici, zastavení informační masáže veřejnosti o stavu JK ze strany mediálních poradců magistrátu i prostějovského tisku. Požadujeme zachování a obnovu JK
 7. Zastavení akce autobusové zastávky ve Vrahovicích a její nové posouzení s ohledem na vyjádření občanů.
 8. Upravit zastoupení města v NOC, pozastavit výpůjčku nemovitostí v majetku města do vyjasnění situace s dotacemi do projektu NOC na MŠMT.
 9. Změnit rozdělování veřejné podpory zvláště v oblasti volnočasových aktivit mládeže.
 10. Ukončit smlouvu o marketingových službách se společností TK plus.
 11. Řešit úklid města.
 12. Vyvodit odpovědnost za škodu způsobenou udělením 400 000 Kč pokuty UHOS za výstavbu akvaparku a pravdivě informovat veřejnost.
 13. Změnit systém vydávání Radničních listů.
 14. Zrušit pozice mediálních poradců a mediálních řidičů.

Je ještě mnoho dalších věcí, které je zapotřebí řešit, aby došlo k obnovení důvěry lidí v transparentnost vedení města. Nemůžeme souhlasit se snahou uchlácholit veřejné mínění tím, že se vlastně nic nestalo, neboť podivné dary vysokým funkcionářům byly řádně zdaněny. My se musíme ptát a ptáme se, PROČ byly vůbec vyplaceny. Je úplně lhostejné, že je veřejnosti prezentováno, že byly nakonec použity na dobročinné účely. Pro nás jde o částky vysoké, netransparentně použité, vyplacené bez jakéhokoli relevantního důvodu dobře situovaným funkcionářům města a kraje. Pokud společnost DT chtěla být filantropem, je jistě ve městě dostatek potřebnějších potenciálních příjemců takových darů. TOP09 považuje předkládaná vysvětlení za snahu zamést problém pod koberec. Oprávněním k takovému názoru je i pokračování podivné koalice. TOP09 bude podporovat takové činy, které povedou k otevřenosti správy města. Příležitostí je plnění výše uvedeného programu obnovy důvěry.