Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Otevřený dopis 1. náměstku primátora Mgr. Jiřímu Pospíšilovi

Vážený pane náměstku,

dne 25. 2. 2013 jste v prostějovském periodiku sdělil, že zastupitelé podali již několikerou stížnost ve věci Manthellan. Zastupitelé zvolení občany města Prostějova, aby hájili jejich zájmy, podali celkem dva podněty státním orgánům v této věci.
První na ministerstvo vnitra o prošetření věci. To  doporučilo obrátit se s problémem platnosti smlouvy s Manthellanem na soud. Druhý, zcela v intencích doporučení náměstka ministra vnitra, byl podán na Okresní státní zastupitelství. V obou případech se nejedná o stížnost, ale o podněty ke státním orgánům k činnosti, která vyplývá z jejich kompetencí. V plnění povinností volených zástupců občanů města tedy vidíte obstrukční kroky?
Vaše interpretace závazných stanovisek různých orgánů a Váš vývod, že na jejich základě neexistuje žádné pochybení, je třeba opravit. Otázku pochybení totiž zastupitelé za TOP09 ve svých podnětech zatím neřeší. Zastupitelé za TOP09 se svými podněty snaží dospět k vyřešení otázky platnosti smlouvy se společností Manthellan. O této smlouvě je občanům známo, že existuje a že byla předmětem žaloby našeho spoluobčana. Soudní rozhodnutí, která k této žalobě byla vydána, se otázkou platnosti smlouvy vůbec nezabývala. Nesnažte se proto občanům tvrdit, že věc již je vyřešena. Není tomu tak!
Zůstává tedy stále pochybnost o platnosti smlouvy s Manthellanem. Žádný z orgánů Vámi uvedených (Policie, ÚOHS, soudy) se totiž doposud otázkou platnosti smlouvy nezabýval. Vaše přání, že tomu tak bylo, je pouze otcem myšlenky.
Vážený pane náměstku, pokud by Vaše jistota o platnosti smlouvy byla tak skálopevná, jak ji prezentujete, jistě se k našemu úsilí o její soudní prověření připojíte. Protože jste ale byl jedním z předkladatelů ke schválení a víte, že předkladatelé zamlčeli, že smlouva nebyla právníky doporučena ke schválení, chápeme, že máte jisté obavy z možnosti, že soud skutečně označí smlouvu za neplatnou.
Ve svém komentáři napadáte své kolegy pro změnu názoru. Uvědomte si prosím, že jste právě Vy byl jedním z 11 členů rady, která věděla, že smlouva nebyla ke schválení doporučená. Zastupitelé se tuto skutečnost dozvěděli až téměř s dvouletým zpožděním. Přesně 2. 5. 2012. Tak dlouho jsme se snažili o získání pravdivých informací, které jste Vy sám do posledního okamžiku tajil. Dokonce jste nepravdivě informoval, že žádná právní analýza nebyla provedena. Přitom jste věděl, že 14. 1. 2010 byla podepsána smlouva s právníky o právní pomoci při tvorbě smlouvy se společností Manthellan. Ti 2. 6. 2010 právní analýzu návrhu smlouvy předložili. S doporučením neschválit.  Proč o tom nebyli zastupitelé při schvalování radou předloženého návrhu dne 29. 6. 2010 informováni?
Dosud jste neodpověděl na výzvu k vysvětlení těchto skutečností. Věřte, pane náměstku, že k této věci připravujeme další, ne stížnost, ale podnět.
Ve svém komentáři uvádíte, že postoji zastupitelů, který reflektuje pochybnosti o platnosti smlouvy, nerozumíte. Uvádíte, že tomu nerozumí ani občané, se kterými jste mluvil. Na stole však máte petici jiné skupiny asi 2000 občanů. Ti zase nerozumí postoji Vašemu. Nemyslíte, že k uklidnění situace by spíše než Vaše invektivy vůči kolegům v zastupitelstvu přispělo opravdové posouzení platnosti tolik zpochybněné smlouvy? To lze podle doporučení Ministerstva vnitra pouze před soudem.