Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Proč stále trváme na prošetření, zda je prodej pozemků a KaSC v souladu se zákonem?

kaskoMinisterstvo vnitra se k celé situaci vyjádřilo z formálně procesního hlediska (viz Text vyjádření ministerstva ve věci prošetření prodeje majetku města). Uvádí, že obec v nakládání se svým majetkem „vystupuje jako kterýkoli jiný vlastník se svobodou vůle a volby, zda vůbec a jakou dispozici s majetkem provede a stejně tak pokud jde o volbu druhé smluvní strany“. Ministerstvo také uvádí: „z hlediska zákonných požadavků na obsah záměru jsme neshledali rozpor se zákonem, neboť byly konkrétně označeny jak zamýšlená dispozice, tak i příslušné nemovitosti“. Součástí záměru však bylo stanovení podmínek, které souvisely s využitím nabízených nemovitostí. Naplnění těchto podmínek je Ministerstvem označeno jako interní záležitost města, která nemá vliv na zákonnost usnesení zastupitelstva, protože nedodržení těchto podmínek není porušením zákona.

ALE! Z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2011 k sp. zn. 32 Cdo 721/2010 vyplývá, že „převod obecního majetku se musí uskutečnit v souladu s vyhlášeným záměrem

a v jeho v mezích; pokud by se tak nestalo a obec by převedla obecní majetek za jiných podmínek, než které byly obsaženy v záměru jeho převodu, byla by občanům odňata možnost se k němu vyjádřit a předložit svoje nabídky. Nejvyšší soud sděluje, že stanovení podmínek k záměru není sice obligatorně předepsáno zákonem, zároveň však uvádí, že pokud jsou podmínky záměru zveřejněny jako jeho součást, pak se tak stává se všemi důsledky s tím spojenými. Kupní smlouva „z čistě formálního hlediska vyhovuje, z věcného však nikoliv, neboť jí byl realizován jiný záměr než ten, který byl zveřejněn.

Co se týče současné situace v Prostějově - záměr zastupitelstva z roku 2008 požadoval v navrženém prostoru vybudovat Kulturní centrum se sálem pro minimálně 500 osob. Při přípravě smluvní dokumentace s investorem byly změněny podmínky, které byly součástí záměru. Na tuto skutečnost upozornil také Kontrolní výbor zastupitelstva. V tomto ohledu se zcela zřejmě jedná o vyloučení možnosti občanů vyjádřit se ke změněnému záměru. Změněný záměr nebyl ve stanovené lhůtě nikde zveřejněn. Případný investor, který by se výběrového řízení zúčastnil, kdyby nebyla stanovena podmínka o vybudování Kulturního centra se sálem, byl z tohoto řízení vyloučen. O postoji občanů k tomuto problému svědčí i následná petice, která byla předána vedení města Prostějova. Proto požadujeme opětovné prošetření této věci Ministerstvem vnitra.

Kompletní odpověď na Ministerstvo vnitra ke stažení v PDF