Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Prosincové jednání zastupitelstva

Včerejší poslední jednání zastupitelstva v roce 2012 bylo velmi dlouhé a opozice byla slyšet. Po úvodním proslovu Miroslava Černoška, který zahajoval jednání, se zastupitelé vrhli na jednotlivé body programu. TOP 09 podala celkem tři protinávrhy, ale žádný z nich bohužel hlasováním zastupitelstva neprošel. Takový je úděl opozice. Hlasovalo se však také o rozpočtu města na rok 2013. I zde se zastupitelé TOP09 hodně ptali.

Rozpočet města Prostějov na rok 2013

V návrhu rozpočtu jsou některé položky, které nejsou v souladu se zásadami dobrého hospodaření. TOP09 na ně upozornila a oznámila že návrh s těmito chybami nemůže podpořit.

Marketingové služby a propagace města

Největší pozornost vzbudilo výběrové řízení na dodavatele marketingových služeb pro město. Nejprve za občany vystoupil pan Ing. Navrátil, který se ptal, jakým způsobem se budou realizovat marketingové služby, proč je určena tato částka a proč je zakázka vyhlášena na 4 roky. Aby tato otázka nezapadla, zdůraznil ji ještě Aleš Matyášek. Od primátora se jim však dostalo jen neurčité odpovědi, že to bylo rozhodnutí celé rady a celá rada je autorem myšlenky. Primátor dále ujišťoval že, do skončení výběrového řízení není nic jisté.

V závěru jednání pak Aleš Matyášek vyslovil požadavek na zrušení probíhajícího výběrového řízení a požádal o vyhodnocení současných marketingových aktivit a vysvětlení, proč bylo zadání sestaveno právě tímto způsobem. "Podle analýzy podmínek výběrového řízení se nejedná marketingovou propagaci ale  o skrytý sponzoring dopředu naplánovaných akcí," uvedl Matyášek. Primátor jen znovu zopakoval, že šlo o rozhodnutí rady. S požadavkem na konkrétní odpověď Ing. Janu Navrátilovi vystoupila i MUDr. Danuše Pelikánová. Opět se stejným výsledkem.

Čerpání fondu rozvoje a rezerv

Stavební investice jsou navrženy ve výši 120 mil. Kč. Přitom 69 mil. je čerpáno z fondu rezerv a rozvoje, po takto razantním úbytku financí bude na úrovni 4,9 mil. Kč, Město tak nebude mít do dalšího období finanční prostředky v tomto fondu. Jeho naplnění je vzhledem k predikcím samotných navrhovatelů rozpočtu do budoucna ohroženo.

Strategické sporty

TOP09 na základě výzvy náměstkyně primátora předložila návrh systému rozdělování veřejné finanční podpory v oblasti sportu. Jejím základem bylo odstranění bezdůvodné preference některých příjemců. . Navržený rozpočet však zachovává dosavadní koncepci veřejné finanční podpory ve sportu , preferuje sporty kolem TKPlus a nadále počítá se třemi kategoriemi příjemců. TOP09 nebude podporovat jakékoli členění sportů, které je založeno na termínu „strategické sporty“.

Rekreační středisko v Zell am See

Zastupitele TOP09 také zaujala položka v rozpočtu města na příspěvek zaměstnanců na rekreaci v zařízení v Zell am See. "Město má nějaké rekreační zařízení v Zell am See? Nebo kdo je jeho vlastníkem? Rakousko nebo nějaká soukromá osoba?" dotazoval se Matyášek. Tajemník města odpověděl, že vlastníkem zařízení je právnická osoba, ale na její název si nemohl vzpomenout.

Další body jednání zastupitelstva

 

Protinávrh ke Smlouvě o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu

První protinávrh padl ke schvalování dodatku č. 1 ke Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu mezi městem a Domovní správou. Klub zastupitelů za TOP09 navrhoval vypracování nové smlouvy místo dodatku, který mění velkou část původní smlouvy. "V tomto rozsahu, jak je ta změna navržená jde v podstatě o novou smlouvu," zdůvodnil požadavek Aleš Matyášek. Tento protinávrh nebyl přijat.

Novelizace zásad poskytování veřejné finanční podpory

Zastupitelé za TOP09 ocenili, že v rámci novelizace byly zahrnuty změny, které TOP09 navrhovala. "Na systému poskytování podpory je pořád hodně práce, nicméně se ubírá správným směrem," připomněl Matyášek.

Změna vyhlášky o odpadech

Další protinávrh se týkal změny vyhlášky o odpadech, kdy rada města navrhla zvýšení poplatku za odpady na 600 Kč na osobu. TOP09 v protinávrhu žádala, aby bylo od poplatku osvobozeno třetí a další dítě do 16 let v rodině, tedy aby domácnost platila poplatek jen za dvě děti. Tento protinávrh nebyl schválen. Pro bylo jen 9 zastupitelů. V původním protinávrhu TOP09 také žádala menší zvýšení poplatku s odůvodněním nesouladu zvýšení poplatku a snížení plánovaných výdajů na likvidaci komunálního odpadu. Po vyjasnění některých otázek s panem Cardou byl však tento požadavek stažen.

Protinávrh na schválení veřejné finanční podpory mateřské škole Cyrilometodějského gymnázia na herní prvky

Rada města nedoporučila schválit veřejnou finanční podporu ve výši 56 160 Kč Cyrilometodějskému gymnáziu a mateřské škole v Prostějově na herní zařízení pro děti ve školce. Klub zastupitelů za TOP09 však zastává názor, že vzhledem k tomu, že do školky chodí prostějovské děti, je pronajata od města a dříve nevyužívané prostory byly organizací opraveny a zvelebeny, je v zájmu občanů města aby  žádost otuto finanční podporu byla schválena.