Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Péče o životní prostředí

"O protipovodňových opatřeních přestaneme diskutovat a začneme je realizovat." Bořivoj Šarapatka, odborný garant péče o životní prostředí

Životní prostředí, kterému před rokem 1989 nebyla věnována dostatečná pozornost, se podařilo za posledních 20 let výrazně zlepšit. Mnohé problémy však zůstaly nedořešeny. Pro jejich řešení jsou nutná jasná pravidla a kvalitní zákony. Kraj musí poskytovat seriózní informace a dbát na vzdělávání obyvatelstva.

PRIORITY:

  • výrazně zlepšit a posílit územní plánování, podporovat veškeré úpravy v krajině s důrazem na protipovodňovou ochranu
  • podporovat péči o cenná přírodní území, klást důraz na obecnou ochranu přírody i mimo vyhlášená chráněná území a podporovat výsadbu zeleně
  • podporovat primární třídění odpadů s cílem jejich maximálního využití a prosazovat všechny druhy úsporných energetických opatření
  • v ochraně ovzduší se zaměřit na podporu ekologické hromadné dopravy, preferovat budování záchytných parkovišť, obchvatů obcí, čištění vozovek i ostatních ploch a tím mj. zabraňovat šíření znečišťujících látek
  • zvýšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného ovzduší na zdravotní stav a omezit používání nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích
  • péče o kvalitu a kvantitu vodních zdrojů a zásobování obyvatelstva kvalitní vodou
  • podpora ekologické výchovy ve školách a ve specializovaných střediscích