Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Evropská a přeshraniční spolupráce

Olomoucký kraj je svou klíčovou polohou v sousedství Polska předurčen k přeshraniční spolupráci v oblasti ekonomické,
hospodářské, kulturní i turistické. Chceme tyto vztahy rozvíjet ve prospěch našich obyvatel.

PRIORITY:

 • návrat k historické spolupráci s polskou stranou. Důraz klademe na pohyb osob, zboží a služeb – přeshraniční zaměstnanost
 • aktivizace a využití zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu nejen pro obchod a turistiku, ale především pro získání kontaktů přinášejících nové poznatky a technologie

Zdravotnictví

Zdravotnická péče je v našem kraji poskytována v naprosté většině soukromými nebo státními zdravotnickými zařízeními. Olomoucký kraj spravuje pouze odborný léčebný ústav Paseka, léčebný ústav Moravský Beroun, kojenecký ústav a záchrannou službu. Ve spolupráci s poskytovateli, především s Fakultní a Vojenskou nemocnicí, vypracujeme krajskou strategii zdravotnictví.

PRIORITY:

 • budeme dotovat prevence a preventivní programy zaměřené na choroby, které výrazně zhoršují zdravotní stav populace, a přesto nejsou podporovány zdravotními pojišťovnami (prevence obezity, metabolických chorob, prevence na úrovni předškolního věku)
 • budeme se účastnit všech jednání s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami, abychom zamezili takovému úbytku lůžkové kapacity, který by ohrozil kvalitu a dostupnost nemocniční péče v kraji
 • podpora ambulantní péče na úrovni obcí – doplnění sítě praktických lékařů i specialistů
 • vyřešení problémů zdravotní péče na Jesenicku, ne však na úkor ostatních regionů
 • podpora provádění následné péče prostřednictvím neziskových organizací a vzniku sociálně-zdravotních lůžek
 • jednodušší způsob komunikace mezi krajským úřadem a lékaři, příp. pacienty

Kultura

"Kultura má velký význam pro duševní rozvoj člověka." Blanka Kolečkářová, odborná garantka kultury

Péče o kulturu má mít kontinuitu a její podpora musí být transparentní. Náš kraj se může pochlubit významnými památkami a přírodními unikáty.

PRIORITY:

 • funkční elektronické veřejné databáze kulturních, společenských a sportovních akcí
 • podpora nových projektů s celorepublikovým a mezinárodním přesahem (expozice „Mamutov“ a SEFO)
 • podpora regionálního folklóru, tradičních řemesel a regionálních výrobků
 • péče o movité i nemovité kulturní dědictví, podpoříme vypracování katalogu památek, sbírek, artefaktů a pomůžeme zajistit jejich ochranu

Školství, volnočasové aktivity a sport

"Vzdělaní a odborně připravení lidé jsou budoucností našeho kraje." Dušan Hluzín, odborný garant školství, volnočasových aktivit a sportu

Náš kraj musí usilovat o všestranný rozvoj dětí a mladé generace. Už ve školách musíme myslet na budoucnost žáků a na jejich pozdější pracovní uplatnění. Naše školy musí být kvalitní, dostupné a jejich provoz efektivní. Důležité je pro nás propojení školských a mimoškolských volnočasových aktivit.

PRIORITY:

 • podpora tradičního profesního vzdělávání, středního odborného školství a učňovského školství s důrazem na technické obory
 • posílení vazby školství na zaměstnavatele, profesní svazy, komory a cechy
 • vytvoření fondu k modernizaci budov a nákupu moderních pomůcek
 • ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci vytvoříme kvalitní koncepci krajské vzdělávací politiky
 • podpora celoživotního vzdělávání a vzdělávacích aktivit pro seniory
 • zvýšením prestiže učňovských oborů budeme motivovat žáky ke vstupu do odborných učilišť
 • podpora činnosti sportovních organizací, důraz na efektivitu s ohledem na dlouhodobou systematickou práci s mládeží
 • transparentní víceletá podpora činnosti sportovních organizací
 • ve spolupráci s obcemi modernizace školních sportovních zařízení s využitím pro volnočasové aktivity mládeže
 • smysluplné rozšíření cyklostezek a stezek pro in-line bruslení s propojením do současné sítě

Podnikání a cestovní ruch

"Ukážeme investorům a turistům cestu do našeho kraje." Jana Němečková, odborná garantka podnikání a cestovního ruchu

Olomoucký kraj dnes nevytváří příznivé podmínky pro vstup nových investorů a zaměstnavatelů. Potenciál občanů Olomouckého kraje není dostatečně využíván. Formou dialogu kraje s občany, podnikateli a pedagogickými pracovníky podpoříme vzdělávání a podnikání, s cílem snížit nezaměstnanost v kraji.

PRIORITY:

 • zastavit odliv vzdělaných a odborně zdatných lidí z našeho kraje
 • vytvořit program regionální podpory pro vznikající malé a střední podniky – ve spolupráci s fi nančními ústavy zajistit dostupnost finančních prostředků
 • podpořit přímou spolupráci mezi podniky a školami, vytvořit fungující koncepci struktury škol respektující potřeby praxe
 • nastavit nové cesty propagace kraje prostřednictvím elekronických informačních zdrojů
 • vytvořit fungující turistický portál s aktuálními informacemi
 • podpořit rozvoj a vytváření podmínek pro zvýšení atraktivity turistických a kulturních destinací v Olomouckém kraji