Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Výzva tříkrálová k volbě prezidenta

Po minulé nedůstojné volbě prezidenta republiky parlamentem vnímáme zvýšení odpovědnosti a vlivu občanů v přímé volbě jako krok správným směrem. Právě proto chceme a musíme vybírat odpovědně i cílevědomě.

Jsme přesvědčeni, že nový prezident má tři úkoly:

Prvým je budování spravedlivého státu, který není ovládán vůlí zájmových skupin. Chceme, aby stát sloužil občanům a podřídil se právu, nikoli privilegiím. Proto by prezidentem měl být ten, kdo ctí právo, dokáže se podřídit ústavě a důsledně svým vlivem i rozhodnutími podporovat spravedlnost.

Druhým úkolem je vrátit této zemi důstojné postavení ve společenství západních a demokratických zemí, podpora spolupráce a sjednocování národních států. Mít přátele, spojence, těšit se jejich důvěře, bylo pro naši samostatnost a bezpečnost vždy to nejdůležitější. Chceme proto prezidenta, který bude v Evropě ctěn, který obnoví důvěru v naše schopnosti spolupracovat a pracovat na společných problémech celého evropského kontinentu.

Třetím úkolem je navázat na naše vlastní demokratické a humanistické tradice prezidentů schopných vést dialog s různými politickými názory a stranami. Potřebujeme prezidenta, který bude kráčet ve šlépějích Tomáše G. Masaryka a Václava Havla, mužů vysokých morálních zásad a nekompromitovaných svou minulostí.

S přihlédnutím k potřebným vlastnostem budoucího prezidenta, s přihlédnutím k naději, kterou s přímou volbou hlavy státu spojujeme, s přihlédnutím ke kladným i záporným stránkám všech kandidátů, domníváme se, že Karel Schwarzenberg se nejvíce blíží svými vlastnostmi, minulostí i názory profilu budoucí hlavy státu. Karel Schwarzenberg je mužem zkušeností, mužem právního vzdělání, dlouholetým spolupracovníkem a přítelem Václava Havla, znalý našich dějin a tradic, je to muž výrazných předností i lidských slabin, muž schopný naslouchat, ale i nemlčet a nezaleknout se v těžké chvíli, muž, který je oddán mezinárodní spolupráci, ale dokáže svým osobním postojem ukázat i odlišný, byť by to byl ojedinělý názor.

Podporujeme volbu Karla Schwarzenberga a dáváme všem občanům k úvaze jeho kvality, přehlednou minulost a zkušenostmi podloženou schopnost budování českého demokratického a právního státu.

K tomuto doporučení se hlásíme v čase prvého výročí úmrtí Václava Havla, abychom zdůraznili, že mezi kandidáty je Karel Schwarzenberg jediným, kdo může a měl by navázat na kroky a výsledky celoživotního úsilí Václava Havla.

(zveřejněno 2. ledna 2013)