Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Nepromarněme historickou příležitost

V zápalu vrcholící volební kampaně si asi málo z nás uvědomuje, že prožíváme historickou dobu. Žádný z našich předků takovou možnost nikdy v minulosti neměl. Vezmeme-li fenomén hlavy státu, nikdy v dějinách neměli všichni dospělí obyvatelé této země možnost dát svůj hlas a podílet se na její volbě.

Jsem přesvědčen, že je dobré se uprostřed boje zastavit a uvědomit si, že kampaň hovoří nejen o kandidátech, ale i o nás samotných. Výsledky prvního kola rozdaly karty pro kolo druhé. A s nimi se bude hrát až do pátku. Potom utichne zápas obou stran a my budeme postaveni před výsledek naší první historické a svobodné volby prezidenta.

Jaká ta volba bude, ukáže budoucnost a nadhled, který plavec v rybníce dnešních událostí nemůže mít. Jsme nyní schopni nějaké reflexe směrem k oběma kandidátům? Jistě! Oba kandidáti se v našem obzoru vynořili nečekaně a téměř v téže době. Každý rozumný člověk je schopen se orientovat v informacích, které jsou dnes díky nejrůznějším kanálům všem dostupné. Není mým cílem se jimi probírat a hledat argumenty pro jednoho a protiargumenty pro druhého kandidáta. Jde mi o něco jiného. Jde mi o dojem, který si každý volič udělá a který nakonec převáží tu nebo onu misku vah jeho rozhodnutí. A právě ten dojem, chcete-li moment, který rozhodne, bude vypovídat o každém z nás. Ne veřejně, jak jsme toho svědky při současné volební diskusi. Bude vypovídat o každém z nás jedině nám samotným a možná blízkým, pokud se jim svěříme s naším konečným rozhodnutím.

Pro nikoho z nás nebude hanbou, že zvolí kandidáta, který zde trvale nežil. Protože to nebylo z jeho viny!
Bude nám ke cti, zvolíme-li kandidáta, jehož rodina odmítla říšské občanství. V době, kdy to nebylo vůbec jednoduché. Tuto čest jistě podtrhne jeho podpora lidem, kteří měli odvahu se vzepřít a jít po cestě, která nás dovedla k této naší historické chvíli.

Nikdo z nás nemůže být směšný, když jeho hlas bude jasně hovořit pro žbrblavého kandidáta, z něhož si pro tuto vlastnost utahuje i on sám. Žbrblání ducha neodhaluje. Jasně pronesená hloupost bude vždy hloupost. Velkým myšlenkám žbrblání jejich velikost nesnižuje. Kdo má uši, poslouchá.

Naše volba nepropadne do prázdna, pokud se přihlásíme k myšlence smíru a nápravy zločinů, jako náš kandidát. Msta není naším programem. Msta není vůbec žádným programem. Msta je jen msta. Náš národ se nikdy nezařadí mezi ty duchem velké, pokud našeho ducha bude ničit touha po pomstě, nebo jejím hájení.

Proto volím pana Karla Schwarzenberga za prezidenta České republiky.

MUDr. Zdeněk Dokládal

Volil jsem a budu volit Schwarzenberga

Václav KolářPřed rozhodujícím kolem prezidentské volby se znovu rozhořely diskuse o tom, koho volit. Mám přátele napříč politického spektra, proto se samozřejmě ocitám uprostřed nejrůznějších debat a taky dostávám po internetu různé vzkazy, důvody a výčty vad "mého" kandidáta.

V té záplavě jednotlivostí různé hodnoty a různé úrovně je možno rovnou odmítnout argumenty nízké a často osobní. Je třeba zamyslet se nad významem presidentské funkce, položit si otázku, jaký člověk by měl náš president být. Asi se shodneme na tom, že by to měla být osobnost. Ovšem osobnostmi jsou oba kandidáti. Je tedy třeba rozšířit tuto charakteristiku o další požadavky.

Pro mě je důležité, že můj kandidát je osobností nezkorumpovatelnou, bude tedy čelit tlakům nejrůznějších lobby snáze a hlavně s přehledem. Je také osobností mezinárodně známou, ví se všeobecně o jeho činnosti v helsinském výboru. Ví se o jeho podpoře domácímu disentu. Ví se o jeho službě na Hradě za Václava Havla.

Mnozí vyčítají Karlu Schwarzenbergovi jeho šlechtický původ. To je danost. Své rodiče si nevybíráme. Ovšem je to i závazek, urozenost prostě zavazuje. Když jsem měl možnost se osobně setkat s panem Schwarzenbergem, napadl mě verš z básně Jana Nerudy: Je sláva otců krásný šperk pro syny, však kdo chceš ctěn být, dobuď cti si sám. V rodině Schwarzenbergů je šperků hodně. Připomenu jen  otce našeho kandidáta Karla VI. Schwarzenberga, který byl autorem prohlášení loajality české šlechty k republice na podzim roku 1938 a také se zúčastnil mobilizace a povstání.

Ze strany odpůrců Karla Schwarzenberga zazněly i vyložené podpásovky, např. poznámky k jeho logopedické vadě. Bohužel tak poklesle vystoupil i Václav Klaus mladší, ředitel prestižního gymnázia.

Kandidát na funkci prezidenta pan Karel Schwarzenberg je noblesní pán, jeho vystupování je na úrovni a je to jeho přirozené vystupování, což nevylučuje, že se dovede vyjádřit velmi jadrně, cítí-li , že je to potřeba. Jeho znalost jazyků by mu jistě pomáhala k tomu, aby kontakty s předními reprezentanty jiných zemí byly neformální, aby byly osobní, což je v dnešním světě hodnota zásadní.

Vím, jakými lidmi se náš kandidát obklopuje, viděl jsem lidi kolem dalších kandidátů. Mám radost z toho, že lidé, kterých si vážím a kteří mě v životě oslovili svým humanismem, humorem, laskavostí, nadhledem a hloubkou citu i kritickým rozumem, volí stejně jako já. Nezaslouženě jsem se octnul v dobré společnosti, pro mě pan Schwarzenberg není kníže, ani bohužel Karel. Je to člověk, jemuž věřím, jehož si vážím a jehož budu volit, protože se chci dočkat chvíle, kdy uvidím světlo na konci tunelu.

Václav Kolář

Osobní dopis Karlu Schwarzenbergovi

Vážený pane ministře, milý Karle,

chtěla bych Ti říct něco, co jsem Ti ještě říct nestačila a činím tak formou otevřeného dopisu, protože si přeji, aby to lidé věděli. Aby věděli například, že když jsem prožívala své nejtěžší životní období, kdy jsem se kompletně uzavřela před světem, nestýkala se ani s přáteli a chtěla spíš už nežít, byl jsi tu Ty.

Chtěla bych Ti dnes poděkovat třeba za ty vánoční kapry, co mi od Tebe každý rok nějakou podivnou cestou přistávali na štědrovečerním stole. Byla jsem tehdy ve stavu, kdy jsem nic moc nevnímala, cítila jsem ale jejich poselství : někdo o mně ví, věří mi, stojí při mně. Vím, že kdybych měla sílu zvednout telefon, mluvil bys se mnou a pokusil by ses mi pomoct. Člověk za život mnoho takových lidí nepotká a věz, u mne se dají spočítat na prstech jedné ruky…Chci zkrátka, abys věděl, že si Tvého přátelství vážím již od dob, kdy jsem Tě potkávala na Hradě. Vždy jsem velmi obdivovala Tvé rozvážné jednaní – celý Hrad v těch hektických dobách pobíhal a něco překotně řešil, Ty jsi nás však svým klidným hlasem vždycky přiměl zastavit se a myslet jiným směrem. Respektuji Tě od dob, kdy jsem viděla, jak s Václavem dáváš směr našim myšlenkám.

Číst dál: Osobní dopis Karlu Schwarzenbergovi

Výzva tříkrálová k volbě prezidenta

Po minulé nedůstojné volbě prezidenta republiky parlamentem vnímáme zvýšení odpovědnosti a vlivu občanů v přímé volbě jako krok správným směrem. Právě proto chceme a musíme vybírat odpovědně i cílevědomě.

Jsme přesvědčeni, že nový prezident má tři úkoly:

Prvým je budování spravedlivého státu, který není ovládán vůlí zájmových skupin. Chceme, aby stát sloužil občanům a podřídil se právu, nikoli privilegiím. Proto by prezidentem měl být ten, kdo ctí právo, dokáže se podřídit ústavě a důsledně svým vlivem i rozhodnutími podporovat spravedlnost.

Druhým úkolem je vrátit této zemi důstojné postavení ve společenství západních a demokratických zemí, podpora spolupráce a sjednocování národních států. Mít přátele, spojence, těšit se jejich důvěře, bylo pro naši samostatnost a bezpečnost vždy to nejdůležitější. Chceme proto prezidenta, který bude v Evropě ctěn, který obnoví důvěru v naše schopnosti spolupracovat a pracovat na společných problémech celého evropského kontinentu.

Třetím úkolem je navázat na naše vlastní demokratické a humanistické tradice prezidentů schopných vést dialog s různými politickými názory a stranami. Potřebujeme prezidenta, který bude kráčet ve šlépějích Tomáše G. Masaryka a Václava Havla, mužů vysokých morálních zásad a nekompromitovaných svou minulostí.

S přihlédnutím k potřebným vlastnostem budoucího prezidenta, s přihlédnutím k naději, kterou s přímou volbou hlavy státu spojujeme, s přihlédnutím ke kladným i záporným stránkám všech kandidátů, domníváme se, že Karel Schwarzenberg se nejvíce blíží svými vlastnostmi, minulostí i názory profilu budoucí hlavy státu. Karel Schwarzenberg je mužem zkušeností, mužem právního vzdělání, dlouholetým spolupracovníkem a přítelem Václava Havla, znalý našich dějin a tradic, je to muž výrazných předností i lidských slabin, muž schopný naslouchat, ale i nemlčet a nezaleknout se v těžké chvíli, muž, který je oddán mezinárodní spolupráci, ale dokáže svým osobním postojem ukázat i odlišný, byť by to byl ojedinělý názor.

Podporujeme volbu Karla Schwarzenberga a dáváme všem občanům k úvaze jeho kvality, přehlednou minulost a zkušenostmi podloženou schopnost budování českého demokratického a právního státu.

K tomuto doporučení se hlásíme v čase prvého výročí úmrtí Václava Havla, abychom zdůraznili, že mezi kandidáty je Karel Schwarzenberg jediným, kdo může a měl by navázat na kroky a výsledky celoživotního úsilí Václava Havla.

(zveřejněno 2. ledna 2013)