Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Převod obchodního podílu ve společnosti MI PRO STAV

Prostějov (18. 9. 2012) - Klub zastupitelů TOP 09 podal na jednání zastupitelstva 18. září 2012 protinávrh k návrhu na schválení převodu obchodního podílu druhého společníka ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. za cenu 1 200 000 Kč. Privátní společník tento podíl získal před sedmi lety na základě prvotního vkladu 200 000 Kč. Podle názoru zastupitelů za TOP09 návrh usnesení předložený Radou Zastupitelstva odporuje kritériu dobrých mravů. Tento protinávrh se bohužel nepodařilo prosadit.

Společnost MI PRO STAV byla založena za účelem veřejnoprávního partnerství na projektu výstavby akvaparku v Krasické ulici. Ve smlouvě ze dne 9. 12. 2005 je stanoveno, že město Prostějov bude finančními vklady do roku 2014 postupně získávat většinový podíl ve společnosti s tím, že bude ručit za poskytnuté bankovní úvěry. „Ve smlouvě není uvedeno, že bude podíl odkoupen za určenou částku. Je uvedeno, že navyšování podílu bude mít za následek 100% převzetí,“ vysvětluje zastupitel za TOP 09 Aleš Matyášek. Účast ani ručení druhého společníka není smlouvou upravena a celá tíže projektu je na straně města.

Prvotní vklad privátního společníka činil 200 000 Kč. Na jeho základě získal společník podíl ve společnosti MI PRO STAV. Koncem roku 2005 odkoupilo město 10% podíl za 20 000 Kč. Finanční hodnota podílu společníka je tedy 180 000 Kč. Rada statutárního města Prostějova navrhla ke schválení zastupitelstvu odkoupení podílu privátního společníka za 1 200 000 Kč. Výnos společníka z prodeje by byl 1 020 000 Kč, tedy 560 % původního vkladu. „Vzhledem k tomu, že k tomuto projektu nebylo vypsáno výběrové řízení s jasným záměrem poskytnout privátnímu partnerovi takový výnos, nelze se domnívat, že je vůči občanům města transparentní a v souladu s dobrými mravy,“ uzavírá Matyášek.

Text protinávrhu:

M a t e r i á l  - protinávrh pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané dne 18. 9. 2012

Název materiálu: Převod obchodního podílu druhého společníka ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. na statutární město Prostějov

Předkládá: Klub TOP09

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Prostějova
n e s c h v a l u j e
úplatný převod obchodního podílu společníka MICOS spol. s r.o., IČ 00533394, sídlem Vápenice 17, 796 01 Prostějov ve společnosti MI PRO STAV s.r.o. , IČ 269 65 186, sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 na statutární město Prostějov za cenu 1,200.000 Kč podle předloženého materiálu,

Důvodová zpráva:

Návrh usnesení předložený Radou Zastupitelstvu odporuje kritériu dobrých mravů. V důvodové zprávě je popsána historie založení společnosti MI PRO STAV a následného vstupu města Prostějova za účelem projektu veřejnoprávního partnerství. V odůvodnění výše částky je uveden odkaz na ustanovení smlouvy o VPP ze dne 9. 12. 2005 mezi městem Prostějovem jako veřejným partnerem a společnostmi MICOS, s.r.o. a MIPROSTAV, s.r.o. Ze žádného ustanovení nevyplývá, že město Prostějov odkoupí podíl ve společnosti MIPROSTAV jiným způsobem, než je uveden v čl. 3. V něm se uvádí, že město Prostějov bude finančními vklady do roku 2014 postupně získávat majoritní podíl ve společnosti s tím, že bude ručit za poskytnuté bankovní úvěry. Jakákoliv účast nebo ručení druhého společníka není smlouvou upravena a celá tíže projektu je na straně města. Privátní společník ve společnosti MIPROSTAV drží podíl ve společnosti  na základě prvotního vkladu ve výši 200 000 Kč. V závěru roku 2005 odkoupilo město Prostějov podíl 10 % za cenu 20 000 Kč. Finanční hodnota privátního společníka ve společnosti MIPROSTAV je v současné době ve výši 180 000 Kč. Radou navrženým usnesením získá privátní společník výnos ve výši 1 020 000 Kč, tj 560 % původního vkladu. Taková výše představuje roční výnos 80,1 %. Se zřetelem na oblast, v níž se tato transakce má učinit a skutečnost, že k tomuto projektu nebylo vypsáno výběrové řízení s jasným záměrem poskytnout privátnímu partnerovi takový výnos, nelze se domnívat, že je vůči občanům města transparentní a v souladu s dobrými mravy.  


V Prostějově dne 17. 9. 2012


Zpracoval Aleš Matyášek