Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

1. Prostějov - město s efektivní a fungující správou

 • Komunikace s občany a znalost jejich potřeb je pro nás prioritou tak, aby každý občan věděl, v jakém městě žije a bude žít.
 • Změníme způsob hospodaření města. Hospodaření musí být srozumitelné, zdravé a musí vycházet ze skutečných potřeb občanů a finančních možností města.
 • Budeme samostatně řídit oblast kultury, cestovního ruchu a marketingu tak, aby se město stalo atraktivním místem pro občany i turisty.
 • Na magistrátu využijeme schopností každého, kdo chce pracovat pro rozvoj města
 • Všechny informace o správě města budou veřejné.
 • Zavedeme on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva.
 • Posílíme význam komisí rady a budeme dbát jejich doporučení.
 • Prohloubíme partnerskou spolupráci s městy blízkými i zahraničními a navážeme nové vztahy.

 

2. Prostějov - tradiční a historické centrum Hané

 • Péče o památky a jejich propagace pomůže otevřít návštěvníkům cesty do našeho města.
 • Historický ráz centra města musí být citlivě obnoven.
 • Při obnově historické tváře našeho města budeme spolupracovat se všemi majiteli památkových objektů.
 • Citlivě budeme řešit stavební proluky ve městě.
 • Navrhneme vlastníkům spolupráci na obnově areálu kláštera Milosrdných bratří a jeho začlenění do života města.
 • Navrhneme prohlášení objektu Neherových textilních závodů (bývalá Dona) kulturní památkou. Podnikneme kroky, aby nebyla zapomenuta významná historie oděvního průmyslu v Prostějově.
 • Součástí historie je i bohatá židovská minulost Prostějova, i ta má u nás své místo.

 

3. Prostějov - město kvalitního vstupu do života

 • Vážíme si práce pedagogů, učitelů, vychovatelů, cvičitelů, trenérů a všech, kdo s dětmi poctivě pracují, a v rámci možností města ji oceníme.
 • Vytvoříme a do rozpočtu zařadíme program podpory mimoškolní práce s dětmi.
 • Podporujeme zřízení církevní základní školy.
 • Obnovíme a doplníme infrastrukturu školských zařízení i pro širší využití veřejností.
 • Obnovíme funkční systém mateřských škol.
 • Budeme podporovat moderní metody vzdělávání ve školách a napomáhat vyhledávání a realizaci moderních projektů pro výuku.
 • Budeme se věnovat spolupráci mezi základními a středními školami tak, aby se oba stupně doplňovaly a na sebe navazovaly. Spoluprací se středními školami nabídneme nové možnosti výuky cizích jazyků a dalších předmětů na základních školách.
 • Najdeme nové cesty spolupráce vzdělání a podnikání.
 • Budeme hledat řešení pro výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.
 • Pomůžeme vstupu do samostatného života také dětem z dětských domovů.

 

4. Prostějov - město malého a drobného podnikání

 • Pro rozvoj města je zásadní spolupráce a atmosféra důvěry mezi městem a podnikateli. Pro tuto oblast budeme získávat zkušenosti i v jiných městech.
 • Umožníme parkování v centru města tak, aby nebylo překážkou při nákupech občanů a podnikání.
 • Podnikání podpoříme snížením nebo zrušením pronájmu ploch pro zajímavé a vhodné zpestření nabídky, např. venkovní zahrádky kaváren.
 • Umožníme vznik podnikatelských inkubátorů pro začínající podnikatele v nevyužitých městských objektech.
 • Najdeme cesty jak pomoci těm, kteří uvažují o založení živnosti nebo drobné firmy.
 • Zřídíme fungující informační katalog malých firem a řemesel na webu města, dáme prostor pro reklamu, např. na webu města nebo v Radničních listech.
 • Do drobných projektů města zapojíme malé prostějovské firmy.
 • Rozšíříme s partnery vzdělávání týkající se legislativních požadavků spojených s podnikatelskou činností, např. změny zákonů.
 • Na Hané je samozřejmé podporovat regionální dodavatele potravin a zemědělských produktů.

 

5. Prostějov - město sociální odpovědnosti

 • Zpracujeme jasnou a srozumitelnou koncepci sociální práce ve městě.
 • Možnosti pro naplnění našeho programu vidíme ve spolupráci s církvemi a organizacemi, které se sociální práci věnují.
 • Úzce navážeme spolupráci s Úřadem práce při vytváření pracovních míst pro veřejně prospěšné práce, při znovuvytvoření veřejné služby za nových podmínek.
 • Podpoříme péči o starší spoluobčany, sociálně potřebné i zdravotně znevýhodněné.
 • Vypracujeme s poskytovateli sociální péče etický kodex jejich činnosti pro naše město a budeme požadovat profesní, etickou i duchovní kvalitu této činnosti.
 • Vytvoříme podmínky pro to, aby se odpovídající péče dostalo sociálně potřebným spoluobčanům.
 • Pokusíme se ve spolupráci s odbornými partnery pomoci lidem, kteří se ocitli na sociálním dně.
 • Prověříme možnosti vzniku potravinové banky. K této spolupráci přizveme obchodní řetězce i soukromníky.
 • Prověříme možnost vzniku jídelny pro sociálně slabé občany a možnost příspěvků na obědy ve školních jídelnách pro děti ze sociálně slabých rodin.
 • Otevřená je pro nás i otázka zapojení jedinců po návratu z vězení či léčebných ústavů do běžného života, i zde je třeba udělat první kroky.