Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Zastupitelstvo 15.4.

Na posledním jednání zastupitelstva, které se opět protáhlo do večerních hodin jsme nelenili. Podívejte se, jaké protinávrhy klub TOP09 podal.

Veřejná finanční podpora jen pro vyvolené?

Jedním z nejtřaskavějších témat byla veřejná podpora v rámci odboru rozvoje a investic. Zastupitelé se postavili proti 1 500 000 Kč určených pro Tenisový klub Prostějov a 2 00 000 Kč pro Dělnickou tělocvičnou jednotu. Tyto kluby veřejnou podporu již získali a nyní by měli být na řadě neuspokojené nebo nedostatečně uspokojené žádosti.

Klub zastupitelů za TOP09 dlouhodobě trvá na tom, aby finanční podporu nedostávaly pouze elitní sporty, ale aby byly nejprve uspokojeny žádosti sportovních oddílů, na které se při rozdělování na počátku roku nedostalo. TOP09 trvá na tom, aby veřejné prostředky byly rozdělovány transparentně a aby z veřejných peněz byla podpořena i činnost menších organizací. „Není možné argumentovat tím, že peníze do investic jsou důležitější než peníze na činnost. Práce s mládeží je investicí do budoucnosti a menší oddíly, které nejsou tolik vidět, si také podporu zaslouží,“ vysvětluje Aleš Matyášek.
Při hlasování pak došlo k situaci, kdy členové zastupitelstva a rady, kteří jsou současně členy DTJ, sice oznámili možný střet zájmů, ale odmítli se vzdát možnosti hlasovat. Ing. Aleš Matyášek upozornil předsedajícího primátora M. Pišťáka, že podle zákona o obcích je nutné o povolení hlasovat nechat rozhodnout zastupitelstvo. Díky schválení možnosti hlasování těchto členů zastupitelstvem byla následně schválena i veřejná finanční podpora pro DTJ ve výši 200 000Kč.

Jak to bude se sportovně-společenským centrem?

Při projednávání bodu 19, který se týkal rozpočtového opatření na dopracování studie Společensko-sportovního centra v areálu bývalých Jezdeckých kasáren v Prostějově, byl předložen protinávrh, který upozorňoval, že zastupitelstvu nebyl dodán důležitý materiál.

„Rada v materiálu předkládá zastupitelstvu rozhodnutí o finančních prostředcích, které nebyly součástí schváleného rozpočtu na základě kroků, jejichž obsah není zastupitelům známý,“ upozorňuje Ing. Matyášek. Rada vyvodila z jakési zprávy Ing. Arch. Kynčla nějaký závěr. S tímto důležitým materiálem však nebylo zastupitelstvo seznámeno a proto není možné jeho závěry prověřit. Zpráva měla být zpracována již v první polovině ledna, a ačkoliv o její zaslání všem zastupitelům žádal již v prosinci JUDr. Josef Augustin, do projednání příslušného rozpočtového opatření se zpráva zastupitelům do rukou nedostala. „Takový postup vedl již v minulosti k přijetí řady vadných usnesení, a proto před ním chceme důrazně varovat,“ dodává Matyášek.

Územní energetická koncepce

Na dubnovém jednání Zastupitelstva předkládal klub zastupitelů za TOP09 několik připomínek a protinávrhů. První z nich zahrnoval požadavek na dopracování a lepší strukturování závěrů tohoto strategického dokumentu.

První protinávrh se týkal Územní energetické koncepce Statutárního města Prostějova. Z úst zastupitelů zaznělo několik výtek k materiálu a doporučení jej odložit k dopracování. „Rád bych upozornil, že tento materiál rozhodně neodmítáme,“ vysvětlil Ing. Václav Kopečný. V důvodové zprávě však klub doporučil, aby závěry analýz byly zahrnuty do zhodnocení budoucích trendů a požadoval, aby měl materiál strukturovaný závěr, který by jasně definoval hlavní cíl koncepce a dílčí koncepční cíle pro oblasti jednotlivých energetických segmentů. Protinávrh na dopracování nebyl schválen a zastupitelé vzali na vědomí současnou podobu energetické koncepce.

Delegování člena klubu TOP09 do dozorčí rady akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Dalším protinávrhem usilovali o delegování člena klubu na post zástupce města Prostějova na valné hromadě.

Další protinávrh se vztahoval k pověření delegovaného zástupce na valnou hromadu Vodovody a Kanalizace, a.s. Klub zastupitelů za TOP09 navrhl odložení schválení změny stanov společnosti VaK Prostějov za účelem nápravy zjištěných formálních nedostatků. Současně navrhl, aby se členem dozorčí rady společnosti stal Ing. Aleš Matyášek jako zástupce klubu zastupitelů za TOP09. Na minulém zastupitelstvu navrhl klub do této funkce MUDr. Danuši Pelikánovou. Její delegování však nebylo schváleno. Proto klub navrhl jiného svého člena. „Klub TOP09, v současnosti druhá nejsilnější politická formace v zastupitelstvu, nemá svého zástupce v orgánech tak důležité společnosti, jakou je společnost Vodovody a kanalizace Prostějov,“ vysvětlila MUDr. Danuše Pelikánová. Tento bod byl však pouze odložen a k dalšímu projednání dojde pravděpodobně na mimořádném zastupitelstvu.

Nezávislá právní analýza

V závěru celého jednání přišla na řadu záležitost kolem Galerie Prostějov. Klub zastupitelů požadoval nezávislou právní analýzu plné moci společnosti Manthellan, a.s.

Na závěr jednání informoval Klub zastupitelů za TOP09 o rozsáhlé plné moci, kterou bez vědomí zastupitelstva podepsal společnosti Manthellan, a.s. primátor M. Pišťák. „V současné době je statutárním zástupcem města ve věcech galerie Prostějov společnost Manthellan.“ Glosoval situaci Ing Matyášek. Tato plná moc představuje rozsáhlá rizika, kdy veškerá jednání o přípravě projektu provádí společnost Manthellan. A to jak za sebe, tak za město, které by mělo vystupovat v otázkách přípravy projektu jako zástupce zájmů občanů. Doplnil A. Matyášek. Nyní tedy zastupuje zájmy občanů na základě plné moci sám investor. Ten tak může udělovat jménem města veškeré souhlasy ke všem řízením ohledně projektu. Fakticky tak zájmy občanů nikdo nezastupuje. Klub TOP09 požadoval zpracování nezávislé právní analýzy udělené plné moci. Tento požadavek zastupitelstvo schválilo.