Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Klub zastupitelů za TOP09 žádá o svolání mimořádného zastupitelstva

Prostějov (10.1.2013) - Klub zastupitelů za TOP09 požaduje svolání mimořádného zastupitelstva v souvislosti s nezákonným postupem vedení města Prostějova při podání Oznámení záměru na výstavbu Galerie Prostějov ke zjišťovacímu řízení EIA. 

Zaprvé, statutární město Prostějov podalo Oznámení záměru výstavby projektu Galerie Prostějov (dále jen “Oznámení”) za účelem zjištění vlivu na životní prostředí. Podle §6 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., který upravuje postup při podávání oznámení záměrů, má být oznamovatelem záměru ten, kdo jej hodlá provést. Oznamovatelem tedy měla být společnost Manthellan.

Zadruhé, Zastupitelstvo města Prostějova nebylo o podání „Oznámení“ ze strany města vůbec informováno, i když jednání Zastupitelstva proběhlo den po zveřejnění „Oznámení“ Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Zatřetí, z dokumentace EIA bylo zjištěno, že text „Oznámení“ byl zpracován už v listopadu 2012. Krajskému úřadu však bylo podáno až těsně před Vánocemi. Termín podání připomínek byl stanoven na 7. 1. 2013. Z tohoto období bylo prakticky po 10 dní z důvodu svátků a volných dní znemožněno občanům a organizacím podat svoje vyjádření.

Začtvrté, oznamovatel statutární město Prostějov je současně dotčeným územně samosprávným celkem. Odtud plyne, že pokud bylo oznamovatelem statutární město Prostějov (bez vědomí nejvyššího orgánu) a je také dotčeným územně samosprávným celkem, bude se tedy Statutární město Prostějov vyjadřovat ke svému vlastnímu (dle uvedeného IČ) „Oznámení“. Jistě i zaujatý pozorovatel v této smyčce odhalí absolutní střet zájmů.

Klub zastupitelů za TOP09 žádá statutárního zástupce primátora o co nejrychlejší svolání mimořádného jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova k projednání výše zmíněného protizákonného postupu a ohrožení oprávněných zájmů občanů statutárního města Prostějova. Současně žádá, aby byla pro toto jednání učiněna výjimka z jednacího řádu pro zastupitele i občany města ze stanoveného limitu 2 minuty tak aby se občané k této problematice mohli řádně a svobodně vyjádřit.