Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Péče o životní prostředí

"O protipovodňových opatřeních přestaneme diskutovat a začneme je realizovat." Bořivoj Šarapatka, odborný garant péče o životní prostředí

Životní prostředí, kterému před rokem 1989 nebyla věnována dostatečná pozornost, se podařilo za posledních 20 let výrazně zlepšit. Mnohé problémy však zůstaly nedořešeny. Pro jejich řešení jsou nutná jasná pravidla a kvalitní zákony. Kraj musí poskytovat seriózní informace a dbát na vzdělávání obyvatelstva.

PRIORITY:

 • výrazně zlepšit a posílit územní plánování, podporovat veškeré úpravy v krajině s důrazem na protipovodňovou ochranu
 • podporovat péči o cenná přírodní území, klást důraz na obecnou ochranu přírody i mimo vyhlášená chráněná území a podporovat výsadbu zeleně
 • podporovat primární třídění odpadů s cílem jejich maximálního využití a prosazovat všechny druhy úsporných energetických opatření
 • v ochraně ovzduší se zaměřit na podporu ekologické hromadné dopravy, preferovat budování záchytných parkovišť, obchvatů obcí, čištění vozovek i ostatních ploch a tím mj. zabraňovat šíření znečišťujících látek
 • zvýšit povědomí obyvatelstva o dopadech znečištěného ovzduší na zdravotní stav a omezit používání nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích
 • péče o kvalitu a kvantitu vodních zdrojů a zásobování obyvatelstva kvalitní vodou
 • podpora ekologické výchovy ve školách a ve specializovaných střediscích

Rozvoj venkova, zemědělství a lesnictví

"Úrodná půda je největším bohatstvím regionu." Radek Brázda, odborný garant rozvoje venkova, zemědělství a lesnictví

Zemědělci a lesníci obhospodařují takřka 90 % plochy Olomouckého kraje. Přitom musíme respektovat značné rozdíly dané přírodními podmínkami. Zásadní důraz na rozvoj těchto oblastí lidské činnosti je nezbytný pro harmonické fungování celého kraje.

PRIORITY:

 • propagace a podpora našich místních, kvalitních potravin – regionální značky, prodej produktů z farem, podpora a respekt k tradicím, krajovým zvykům
 • rozvoj obchodu a podnikání ve venkovských oblastech kraje, podpora citlivého hospodaření, jež povede i k plnění řady mimoprodukčních funkcí v krajině, urychlení provádění komplexních pozemkových úprav
 • rozvoj nových a netradičních forem podnikání na venkově a řádné čerpání dotačních prostředků z Programu rozvoje venkova a z dalších zdrojů (např. Operační program životního prostředí)
 • podpora činnosti spolků a zájmových sdružení – např. dobrovolných hasičů, myslivců, rybářů, zahrádkářů a dalších
 • podpora všech funkcí lesa a stanovení pravidel, která zajistí dostupnost dotačních prostředků pro všechny vlastníky lesů, zejména obecních a soukromých

Doprava

"Kvalitní dopravní síť je základem dobrého fungování kraje." Adolf Jílek, odborný garant dopravy

Důležitou povinností kraje je pečovat o silnice 2. a 3. třídy, které jsou dnes mnohde v neutěšeném stavu. Silniční síť je zastaralá a přetížená především těžkou nákladní dopravou. Nejsou budovány obchvaty obcí a měst. Nejhorší je situace v Přerově, v druhém největším sídle Olomouckého kraje. Neméně důležitá je pro dopravní obslužnost v našem kraji i železniční doprava, která je v současné době velmi omezována a některé spoje jsou rušeny.

PRIORITY:

 • dokončit poslední úsek D1 (Říkovice –Přerov), a tím zachránit dopravu v Přerově
 • dopracovat a podpořit projekty:
  • silnice I/44 – Červenohorské sedlo –jih
  • rychlostní silnice R 55 – Přerov–Olomouc
  • R 35 Mohelnice –Hradec Králové, R 46 Olomouc –Vyškov
  • obchvat Olomouce – východní tangenta
 • zachovat funkční železniční síť s maximálním využitím pro tradiční ekologickou železniční dopravu – nerušit spoje ani zastávky v obcích
 • společně s Polskou stranou dohodneme kvalitní údržbu a opravu železniční trati Mikulovice –Glucholazy–Krnov

Otevřené a průhledné hospodaření kraje

"Kraj by se měl chovat jako správný hospodář." Petr Navrátil, odborný garant otevřeného a průhledného hospodaření kraje

Olomoucký kraj patří k nejzadluženějším regionům. Dluh kraje na jednoho občana je druhý nejvyšší v ČR. Zásadně snížíme zadlužování a výrazně omezíme výdaje kraje. Peníze občanů budeme spravovat účelně a transparentně. Každý občan bude mít možnost si ověřit, jak je s nimi nakládáno.

PRIORITY:

 • transparentní výběrová řízení na všechny zakázky s použitím elektronických aukcí
 • snížení nákladů o 10 % na provoz krajského úřadu
 • zveřejňování veškerých smluv uzavřených krajem
 • základní parametry rozpočtu zveřejníme formou, která bude srozumitelná každému občanovi
 • vytvoříme krajský dotační titul pro definované oblasti podpory v kraji
 • zveřejňování veškerých dokumentů z jednání kraje

Představujeme kandidáta na hejtmana Prof. Bořivoje Šarapatku

Bořivoj ŠarapatkaBořivoj Šarapatka se narodil 1. července 1959 v Olomouci. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a pokračoval postgraduálním studiem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Profesuru získal v roce 2005 na Slovenské polnohospodářské univerzitě v Nitře a od roku 1990 působí opět na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Je absolventem zahraničních stáží např. ve Švédsku a USA a je též držitelem tří patentů v oblasti netradičních zdrojů energie a 2. ceny MŽP v soutěži „Hledáme dokonalé projekty".

Bořivoj Šarapatka je autorem osmi monografií, cca 150 vědeckých a populárně vědeckých článků a více než 100 realizačních projektů v problematice optimalizace využití krajiny, v pedologii a v agroekologii.
Svou politickou kariéru zahájil v letech 2002–2006 jako zastupitel statutárního města Olomouc. V roce 2010 se stal poslancem a zapojil se do činnosti Výboru pro životní prostředí jako jeho místopředseda.
Je členem stálé delegace Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a pravidelně se zúčastňuje pozorovatelských misí.

Bořivoj Šarapatka je ženatý a má dva syny, Jana a Petra. Manželka Hana je lékařka. Mezi koníčky Bořivoje Šarapatky patří příroda, četba, turistika, ve volném čase rád zahradničí.

 • Volební program

  Volební program pro krajské volby 2012

  TRANSPARENTNÍ, HOSPODÁRNÝ A SLUŠNÝ. Takový je program TOP 09 a Starostů pro volby do krajského zastupitelstva Olomouckého kraje v roce 2012.

  Olomoucký kraj - drsné Jeseníky, vlídná Haná - tradice a hrdost. Přinášíme vám program nejen pro velká města, ale pro všechna sídla, pro každého občana, který chce pozitivně ovlivňovat naši společnou budoucnost.

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich