Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Stanovisko demokratických stran k rezignaci primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka a k nesrovnalostem ve financování volební kampaně ČSSD

Závažnost důvodů odstoupení primátora města Prostějova je nesporná. Současná situace není výsledkem izolované události, ale důsledkem dlouhodobého procesu nerespektování demokratických principů a pravidel při správě města Prostějova. Je důsledkem rozdělení moci mezi zájmové skupiny v našem městě.

Vyzýváme k rezignaci náměstka hejtmana Olomouckého kraje a člena rady města Prostějova PhDr. Aloise Mačáka, MBA, členy rady města Prostějova Ing. Bedřicha Grulicha a Bc. Pavla Smetanu jako volebního manažera ČSSD. Vyzýváme všechny nejen k rezignaci na funkce, ale i k opuštění zastupitelstva města Prostějova.  Svým jednáním porušili slib zastupitele.

Žádáme vrcholné vedení ČSSD, aby se také zasadilo o demokratickou očistu prostějovské ČSSD Je to i jeho odpovědnost!
Svým podílem a pochybením v kauze finančních darů pro volební kampaň a dlouhodobým nerespektováním demokratických principů nejen při financování kampaně vlastní strany, ale i při správě města, bylo znehodnoceno úsilí poctivých členů vlastní strany o transparentní řízení života našeho města.

Navrhujeme zbylému vedení prostějovské ČSSD, aby ukončili činnost současné koalice, která je zdiskreditována a podporována pouze nedemokratickou KSČM a účelovým uskupením Pévéčko. Nedovedeme si ve světle posledních událostí představit jakoukoli formu jejího pokračování.

Poctivým řešením nahromaděných problémů, které vyústily v poslední události, je ustavení široké koalice očištěné ČSSD společně se všemi demokratickými stranami, které svou činností v opozici prokázaly, že usilují společně o efektivní a transparentní řízení města, v zájmu všech jeho občanů.

Zaručujeme, že žádná politická formace, která se bude chtít podílet na společné práci, nebude vykázána do takové opozice, do níž jsme byli po volbách vykázáni my. 

Stanovisko TOP09 a klubu zastupitelů za TOP09 a nezávislé Prostějovany

Rozhodnutí o rezignaci primátora je důležitým a vážným krokem nejvyššího představitele města. Proto by takové rozhodnutí mělo být s přiměřenou vážností sděleno na půdě zastupitelstva města Prostějova a řádně odůvodněno. Pokud takto důležité rozhodnutí sděluje primátor města na polosoukromém setkání představitelů města s účastníky hodových oslav, je to obrazem toho, jak vážně primátor k takovému kroku přistupuje.

Zastupitelé za TOP09 v minulém i současném volebním období upozorňovali na řadu kauz, jejichž aktéry jsou členové vedení města a několikrát také proto vyzvali primátora města Miroslava Pišťáka k odstoupení. Za všechny stačí uvést kauzu Manthellan.

Posledním případem jsou dary vedoucím představitelům města a kraje, které byly představeny zastupitelům jako volební příspěvky, které však na volby použity nebyly. To jen ukazuje, jaké je podhoubí prostějovské politiky. TOP09 zdůrazňuje, že tento případ, ale ani ostatní nelze bagatelizovat, jak se o to pokouší některá média podporující současné vedením města. Trváme na tom, že odpovědnost musí aktéři vyvodit beze zbytku. Miroslav Pišťák, Alois Mačák a Bedřich Grulich nemohou dále vykonávat nejen vedoucí funkce samosprávných orgánů města, ale ani funkce členů zastupitelstva. Vyslovujeme uznání panu Pišťákovi, že učinil alespoň první nezbytný krok.

Odmítáme obcházení zastupitelů v tak zásadní věci, jako je rezignace primátora. Vyzýváme vedení prostějovské ČSSD k odpovědnému řešení nejen případu darů a rezignace primátora, ale celého řízení města. To musí být podrobeno široké kontrole. Připomínáme, že to byl právě primátor, který obhajoval vytvoření současné koalice. Demokratickým stranám byla v mnohých případech odepřena odpovídající účast v komisích, výborech, dozorčích radách a dalších orgánech města. Bez nápravy tohoto stavu není řešení možné. Proto vidíme jako jediný možný krok k obnově transparentního řízení města vytvoření široké koalice všech demokratických stran bez komunistů a uskupení pévéčko.

Prostějovská sociální demokracie jako vítěz voleb a spolutvůrce současné koalice si musí uvědomit svou zodpovědnost a spolupracovat na změně. Téměř rok experimentu se nevyplatil. Současná koalice v Prostějově nemá (a nikdy neměla) legitimitu. Jestliže se dnes ukazuje, z jakého podhoubí vyrostla, je odpovědností všech zastupitelů současné koalice, že k tomu propůjčili svůj mandát. S pomocí komunistů totiž byly odstaveny ostatní demokratické strany a byla vytvořena účelová nikoli demokratická skupina, která ovládá město Prostějov. O ceně zaplacené za tento obchod svědčí i vytvoření umělých postů uvolněných radních a mediálních poradců.

Jako zastupitelé za TOP09 prohlašujeme, že důvody k odstoupení primátora jsou skutečně dány, ale jsou daleko vážnější. Před novým vedením města stojí vážné úkoly. Obnovit důvěru občanů v transparentní řízení města. Prosazení zájmů města v kauze Manthellan ukončením projektu. Prověření řady zakázek, včetně dodávek různých marketingových služeb. Prověření okolností při schvalování olympijského spolku. Vyšetření odpovědnosti v kauzách Manthellan, zničených Jezdeckých kasáren, pokuty za porušení zákona při zakázce na výstavbu akvaparku. Stejně tak musí skončit praxe bránění občanům ve vystoupení na jednáních zastupitelstva. V Prostějově musí vzniknout nezávislé mediální prostředí. Tyto úkoly není současné vedení, založené na úzké koalici, bývalým primátorem zvolených subjektů, s minimální většinou, schopné plnit. Musí být zvoleno vedení nové, opřené o širokou základnu a také kontrolu demokratických stran v zastupitelstvu.

Aleš Matyášek, zastupitel, předseda MO TOP09 Prostějov

Vyjádření k údajné rezignaci primátora města Prostějova

Vyjádření klubu zastupitelů za TOP09 a nezávislé Prostějovany k údajné rezignaci primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka.
Informaci o rezignaci primátora bereme v současné době jako hru jistých mediálních a s nimi spřízněných kruhů napojených na vedení prostějovské radnice.
Rozhodnutí o rezignaci primátora je důležitým a vážným krokem nejvyššího představitele města. Proto by takové rozhodnutí mělo být s přiměřenou vážností sděleno na půdě zastupitelstva města Prostějova a řádně odůvodněno. Pokud takto důležité rozhodnutí sděluje primátor města na polosoukromém setkání skupiny představitelů města s účastníky hodových oslav, je to obrazem toho, jak vážně primátor k takovému kroku přistupuje.
Je v prvé řadě odpovědností primátora, jak je město řízeno a současné polooficiální zprávy o jeho rezignaci záměrně vypuštěné do mediální sféry bez udání jasných důvodů jsou takového postu i takového kroku nedůstojné.

Pozitivní návrhy, co je psáno, to je dáno!

Poslední dobou se často setkávám s tvrzením, že je opozice v zastupitelstvu pouhým kritizujícím elementem a že nikdo od ní neviděl ještě ani jediný pozitivní návrh. Posuďte sami, navrhovali jsme a navrhujeme:

 1. Spravedlivou a systematickou podporu dětí a mládeže při pěstování sportovních a volnočasových aktivit, dlouhodobou partnerskou spolupráci města s organizacemi, které se o děti starají.
 2. Reálnou a funkční revitalizaci centra Prostějova v lokalitě Wolkerova-Komenská-Úprkova v zájmu obyvatel našeho města s ohledem na petici občanů města s 2500 podpisy o zachování KaSC
 3. Zachování tržnice v centru města a její modernizaci
 4. Rekonstrukci historického objektu Jezdeckých kasáren a přilehlé jízdárny a jeho využití na základě odborné diskuse
 5. Vybudování koupaliště za Kosteleckou ulicí, nejlépe v podobě 8 dráhového 50 m bazénu s příslušenstvím a možností výhledového zastřešení
 6. Úklid hlavních městských komunikací ve správě Olomouckého kraje více než dvakrát za rok
 7. Respektování práva občanů přednést své návrhy na jednáních zastupitelstva
 8. Odstranění závor, které brání invalidním spoluobčanům parkovat na ulici Školní
 9. Zpracování a předložení funkčního a reálného projektu Národního olympijského centra jako rozšíření příležitostí pro sportovní aktivity zejména prostějovské mládeže

Tím nejdůležitějším a nejvíce pozitivním návrhem však je péče o trvalé posilování principu transparentnosti samosprávy.

Tento princip byl v poslední době nepochopitelným způsobem dosti zdeformován.

Číst dál: Pozitivní návrhy, co je psáno, to je dáno!

Stanovisko k vyjádření Dr. Černoška ve Večerníku

Vážená redakce,

Zasílám Vám stanovisko k vyjádření Dr. Miroslava Černoška ve Vašem listě dne 15. 6. 2015 k hlasování o prostějovském Národním olympijském centru:

K vyjádřením Dr. Černoška k Národnímu olympijskému centru v Prostějovském večerníku je třeba v zájmu objektivity doplnit, že každý člen klubu TOP09 hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nikomu není přikázáno, jak má hlasovat. Pokud jde o hlasování mé, když jsem se hlasování zdržel, jsou důvody dva.
1. Materiál, který byl projednáván, postrádal zásadní informace k projektu, které jsou zapotřebí k odpovědnému rozhodnutí. O tom svědčí i skutečnost, že tento nedostatek se snažil napravit ve svém vystoupení přímo na jednání zastupitelstva sám Dr. Černošek.
2. Vystoupení pana Černoška neposkytlo komplexní odpovědi na vznesené připomínky. Naopak odpovídalo nepřipravenosti materiálu rady a obsahovalo pouze představy a domněnky, které nebyly ověřeny žádnými podklady a které si místy i protiřečily. Lze se jen dohadovat, proč informace, které přednesl, nebyly součástí materiálu, který předložila k jednání zastupitelstva rada, jak to vyžaduje zákon a jednací řád, a byly předneseny až na jednání. 
Zarážející je i fakt, že pokud se jedná o projekt s takovým dosahem, nebyl vůbec projednán se všemi zastupitelskými kluby, byť to primátor sliboval. V neposlední řadě je nutné se zamyslet i nad kvalitou přijatých stanov, ve vztahu k postavení města Prostějova ve spolku „Prostějov olympijský, z.s.“
Věci by více pomohlo, kdyby se zodpovědní činitelé, místo osočování zastupitelů, kteří poukázali na nepřipravenost projektu, více zamysleli nad kvalitou přípravy projektů, které jsou záměrem bezesporu dobrým, ale lajdácká příprava neumožňuje jejich odpovědnou podporu. Můžeme nadšeně zvedat ruce pro krásné myšlenky. Pokud budou připravené tak jako materiál k NOC, můžeme se nadít dalších překvapení typu Manthellan, jehož konsekvence snad každý rozumný člověk již vnímá. 

S pozdravem

Aleš Matyášek, zastupitel
TOP09 a nezávislí Prostějované

Fitness zařízení inSPORTline pro domácí trénink