Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Ing. Marek Moudrý

Ing. Marek MoudrýJmenuji se Marek Moudrý. Narodil jsem se 24. dubna 1974 v Prostějově. Jsem ženatý, s manželkou Renatou máme tři děti – Terezii (11 let), Marka (8 let) a Davida (5 let). Bydlíme v Prostějově - Krasicích.

V roce 1992 jsem absolvoval tehdejší Střední ekonomickou školu (současnou obchodní akademii) a poté vystudoval sociálně ekonomickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Bakalářské studium jsem absolvoval v oboru Regionální a lokální rozvoj a inženýrské studium v oboru Ekonomie a management se specializací na rozvoj regionů a sídel. Rok jsem učil na fakultě jako asistent a poté jsem se vrátil do Prostějova. Po vysoké škole jsem nastoupil na Střední odbornou školu podnikání a obchodu (tehdejší Soukromou střední podnikatelskou školu obchodu a služeb), kde jsem dodnes. Učím ekonomické předměty, legislativu a podnikání v EU a hlavně marketing, který je mojí srdeční záležitostí. Napsal jsem dvoudílnou učebnici Marketing – podstata marketingu a jsem spoluautorem učebnice Politologie a Člověk v mezinárodním prostředí. Od roku 2002 působím jako zástupce ředitele školy. V letech 2006-2010 jsem byl členem komise pro cestovní ruch a v letech 2010-2014 školské komise.

Do zastupitelstva jsem se rozhodl kandidovat, protože mi není lhostejné dění v Prostějově a své město mám rád. Chtěl bych svoji energii a nápady věnovat oblasti marketingu a cestovnímu ruchu. Prostějov je město s bohatou historií a množstvím památek, na které může být pyšné. Potenciál města se však bohužel efektivně nevyužívá. Bohaté dědictví našich předků leží víceméně ladem. Rozvoj turismu přitom přímo souvisí s rozvojem města. A proč si myslím, že je pro město důležitý marketing? Protože zajišťuje komunikaci s občany, prezentuje město za hranicemi regionu a řídí a organizuje propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí. Navrhnu zřízení samostatného odboru magistrátu, který by propojoval marketing, turismus a kulturu. Město by se mělo naučit naslouchat občanům, turistům, podnikatelům a dalším cílovým skupinám a vnímat je jako zákazníky, zajímat se o jejich potřeby a přání. Přeji si, aby centrum Prostějova žilo celý rok zajímavými kulturními a sportovními akcemi a aby se stalo příjemným místem k žití a atraktivním cílem pro turisty. Věřím, že se tato vize dá realizovat.

Mgr. Eva Šrotová

Mgr. Eva ŠrotováJmenuji se Eva Šrotová. Do města Prostějova jsem se přistěhovala v roce 1977, tedy ve svých dvanácti letech. Po ukončení základní devítileté školní docházky jsem vystudovala Střední zdravotnickou školu a nastoupila ve „staré nemocnici“, jako zdravotní sestra. Protože jsem vždy chtěla studovat střední ekonomickou školu, ale opakovaně jsem nebyla přijata pro nesprávnou politickou orientaci mých rodičů, přihlásila jsem se k dalšímu studiu na dvouleté pomaturitní studium, které jsem následně úspěšně zakončila, a začala pracovat na České poště nejprve jako pracovnice u přepážky, později jako účetní. V tu dobu, kdy jsem již měla tři děti a začala se zajímat o jiné možnosti pracovního uplatnění, jsem využila nabídku pracovat v nově vznikající zdravotní pojišťovně Rezapo, na pobočce v Prostějově. V roce 1995, kdy v důsledku legislativních změn došlo k redukci zdravotních pojišťoven a zrušení pobočky, jsem nastoupila na Okresní správu sociálního zabezpečení, kde pracuji dodnes. V průběhu tohoto zaměstnání jsem vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně s titulem bakalář a následně v magisterském studijním programu Ostravskou Filozofickou fakultu v Ostravě, obor Sociální práce s poradenským zaměřením.

V průběhu času jsem město Prostějov vnímala v kontextu s potřebami a zájmy svými a svých nejbližších. Ráda vzpomínám na dětskou knihovnu, která byla umístěna v „zámeckých prostorách“ a měla své kouzlo, pro které jsem ji i se svými dětmi ráda navštěvovala. Rádi vzpomínáme i na společná cvičení rodičů s dětmi v „Sokole“, na která jsme se pečlivě připravovali a v poklusu je stíhali. Nemůžu opomenout Základní uměleckou školu Vladimíra Ambrose, kde jsem absolvovala obor hra na klavír, a kterou navštěvovaly i mé děti. Na perfektní koupání na koupališti „za velodromem“, „v koupelkách“, na oblíbenou Plumlovskou přehradu, kam se obyvatelé Prostějova o prázdninách přesídlovali.

Ve městě Prostějově došlo a dochází k neustálým změnám, což je nejen mnou, vnímáno tu pozitivně, tu méně vstřícně. Příkladem může být doprava, která se řeší v průběhu let opakovaně, od návrhů na zavedení trolejbusové dopravy, až po současné obchvaty, a ne vždy šťastně vyprojektované a realizované kruhové objezdy. Rozrůstá se síť cyklostezek, vysazuje se nová zeleň, opravují se parky, budují a upravují se dětská hřiště a sportoviště. Prostějov je „známý“ také tím, že je zde příliš mnoho obchodních center, která jsou i se svými předimenzovanými parkovišti nevyužitá. Městu by určitě prospělo, kdyby věnovalo více prostoru pro sportovně-relaxační centrum, využitelné po celý rok a dostupné cenově i nabídkou pro obyvatele všech věkových kategorií. Také počet parkovacích míst, hlavně na sídlištích, je bolestí města a měl by být komplexně řešen.

Věcí, které je potřeba řešit, o kterých je třeba diskutovat, je daleko více, a proto jsem se v roce 2010 stala členkou konzervativní a demokratické strany TOP 09, která mě svým programem oslovila natolik, že chci pomáhat při jeho realizaci. Jsem členkou dopravní komise Magistrátu města Prostějova a členkou národní sekce Evropské unie žen pro Českou republiku, která je nadstranickou organizací, s cílem prosazovat zejména rodinná témata a sociální politiku. Myslím si, že není správné odvracet se od problémů, ale že problémy jsou od toho, aby se řešily, vyřešily a posunuly nás dál. Chci, aby město, ve kterém se svojí rodinou bydlím, bylo městem s dobrou komunální a sociální politikou, přívětivé k potřebám svých občanů, aby přijímalo pouze kvalitní investiční pobídky, a dobře nakládalo se svěřenými finančními prostředky. Aby se do našeho města rádi vraceli turisté, a pro obyvatele Prostějova bylo dobrým domovem.

PhDr. Václav Kolář

PhDr. Václav KolářJmenuji se Václav Kolář. Po středoškolských studiích jsem vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zde jsem také poznal svou budoucí manželku, prostějovskou rodačku. Po několika kratších epizodách jsem zakotvil na Střední průmyslové škole oděvní v Prostějově na dlouhých devatenáct let. Po sametové revoluci jsem přešel na Gymnázium Jiřího Wolkera a věnoval se v Občanském fóru komunální politice. Po zániku OF jsem kandidoval na kandidátce ODA a v dalších sdruženích vždy jako nezávislý kandidát. Od roku 1994 jsem byl ředitelem Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova až do odchodu do důchodu.

Politicky jsem zastával vždy pozici pravého středu a snažil se vystupovat tak, aby podstatné hodnoty svobody, demokracie a humanity nebyly opomenuty. Akcent na tyto hodnoty vnímám v TOP 09 a za tuto stranu opětovně kandiduje.

Manželka Jaroslava učila na Gymnáziu Jiřího Wolkera, naposledy ve funkci zástupkyně ředitele, nyní je v důchodu. Máme dvě dospělé děti. Dcera Jana je odbornou asistentkou na katedře bohemistiky na Filozofické fakultě v Olomouci. Syn Ondřej je evangelickým farářem v Praze-Kobylisích.

Vždy jsem zastával důležité hodnoty, jakými je slušnost v mezilidských vztazích, úcta k lidem a k nezpochybnitelným hodnotám, které je třeba chránit v tomto rozkolísaném světě. Věřím, že sestava na kandidátce TOP 09 a nezávislí Prostějované má sílu tyto hodnotay prosazovat i v politice.

MUDr. Aleš Nevrla

MUDr. Aleš NevrlaJmenuji se Aleš Nevrla. Narodil jsem se v roce 1955 v lékařské rodině. Otec byl primářem gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Vystudoval jsem Lékařskou fakultu Palackého university v Olomouci a po promoci v roce 1981 a absolvování vojenské služby jsem nastoupil jako lékař na ženské oddělení Nemocnice Prostějov, kde s přestávkami pracuji dodnes. V letech 1987 - 1991 jsem působil jako zdravotnický expert v Libyi. Po návratu do Prostějova jsem se věnoval miniinvazivní chirurgii. Tehdy se do okresní nemocnice podařilo zavést laparoskopickou operativu, která tolik nezatěžuje pacienta a usnadňuje rekonvalescenci . V roce 1995 jsem přijal nabídku na post přednosty ženského oddělení ve Zlíně. A v roce 1999 jsem se stal primářem gynekologicko – porodnického oddělení nemocnice v Kroměříži. V roce 2001 jsem se definitivně vrátil do Prostějova, kde na pozici primáře pracuji dosud.

Permanentní stres operačního oboru vyvažuji svými zálibami. Věnuji se především literatuře - hlavně literatuře faktu, rád navštěvuji divadelní představení a koncerty. Ve volném čase rovněž sportuji. Mám rád cyklistiku, tenis a střelbu a srdeční záležitostí je pro mě potápění. K tomuto sportu jsem přivedl oba své syny.

V komunální politice jsem pracoval 4 roky. V případě znovuzvolení se chci věnovat problematice, která souvisí s moji profesi - sociální a zdravotní, především oblasti péče o seniory. Jako výzvu vidím obnovení areálu kláštera Milosrdných bratří a jeho navrácení původnímu poslání formou péče o pacienty a potřebné.

Martina Reková

Martina RekováJmenuji se Martina Reková a narodila jsem se 11.8.1967 v Brně. Po studiu na prostějovském gymnáziu Jiřího Wolkera jsem využila příležitosti začít podnikat v oboru povrchových úprav.

První galvanickou linku jsme s manželem postavili již v r. 1991 a od té doby aktivně pracujeme ve vlastní společnosti. Začátky podnikání v garáži nahradila firma Galva s.r.o. s padesáti zaměstnanci a dobrou rodinnou atmosférou.

Snažím se stále něco zlepšovat, což je doufám vidět na mé práci ve firmě. Pracuji však i sama na sobě - stále se vzdělávám na VUT v Brně.

Jsem vdaná, mám dvě dcery a s manželem žijeme v Prostějově. Mým největším koníčkem je sport, který naplňuje veškerý můj volný čas. Věnuji se mládeži ve Squashovém klubu Prostějov, který vedu a podporuji.

Do politického dění v Prostějově se chci zapojit se svými zkušenostmi a pozitivním náhledem na svět. Dejte mi svou důvěru.

 • Kandidátka
 • Volební program TOP 09 a nezávislí Prostějované

   

   

  Vážení a milí spoluobčané,

  Tento program je postaven na konzervativních hodnotách tak, aby každý občan našeho města měl šanci ke zdravému rozvoji a prostor ke spokojenému životu. Jsme přesvědčeni, že tento program společně s Vámi uskutečníme. Víme, že to jde jinak!

  Ing. Aleš Matyášek, kandidát na primátora